Mic ghid fiscal și contabil privind sponsorizarea


Legea sponsorizării și Codul fiscal

 

Legea sponsorizării și Codul fiscal permit societăților comerciale plătitoare de impozit pe profit sau pe venit să ofere sponsorizări organizațiilor din anumite domenii (spre exemplu organizațiilor caritabile) și să beneficieze de facilități fiscale, în anumite condiții prevăzute de lege.

În cazul sponsorizărilor efectuate către entități persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit/venit datorat, în limitele prevăzute de Codul fiscal, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Cheltuiala cu sponsorizarea oferită nu este o cheltuială deductibilă fiscal, dar poate reprezenta un credit fiscal, adică poate reduce impozitul pe profit de plată cu suma integrală a sponsorizării oferite.

PENTRU MICROÎNTREPRINDERI PLĂTITOARE DE IMPOZIT PE VENIT

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit Legii sponsorizării, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit Codului Fiscal, scad sumele aferente din impozitul pe venit până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Astfel, facilitatea fiscală acordată prin mecanismul de credit fiscal permite practic sponsorului să plătească efectiv suma respectivă către o organizație fără scop lucrativ (cu particularitățile menționate) și nu în contul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. Pentru a fi inclus în calculul impozitului pentru perioada respectivă, contractul de sponsorizare trebuie încheiat (iar plata trebuie efectuată) în cadrul perioadei de referință.

Începând cu anul 2018, contribuabilii care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor (Formularul 107), aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective. Declarația se depune până la data de 25 ianuarie a anului următor/data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozitul pe venit.

Conform Codului fiscal, atunci când cheltuielile legate de sponsorizare depășesc, în perioada de referință, limitele permise pentru credit fiscal, diferența de sumă care nu a putut fi scăzută din impozitul datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive (în exemplul de mai jos există o diferență de 200 lei care se va reporta în trimestrul următor).

Recuperarea acestor sume în scop de credit fiscal se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului.

 

Exemplu calcul credit fiscal sponsorizare, în cazul unui plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor (considerăm o microîntreprindere fără salariați)
O microîntreprindere are la sfârșitul trimestrului o bază de venit impozabil de 400.000 lei, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (3%) fiind în sumă de 12.000 lei. Având în vedere o sumă de sponsorizare de 2.600 lei, acordată în timpul trimestrului de referință, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor va putea fi redus, în limitele prevăzute de Codul fiscal, după cum urmează:

Elemente de considerat în calcul Sume (lei)
Bază de venit impozabil 400.000
Impozit pe veniturile microîntreprinderilor (3%) 12.000
Limită 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 2.400
Sponsorizare acordată 2.600
Suma eligibilă pentru credit fiscal 2.400
Credit fiscal reportat 200
Impozit pe  veniturile microîntreprinderilor de plată 9.600

PENTRU COMPANII PLĂTITOARE DE IMPOZIT PE PROFIT

 

Companiile plătitoare de impozit pe profit care efectuează sponsorizări potrivit Legii sponsorizării, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit Codului Fiscal, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

► valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri

► valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

 

Începând cu anul 2018, contribuabilii care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor (Formularul 107), aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective. Declarația se depune până la termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, respectiv până la data de 25 ianuarie a anului următor.

 

Facilitatea fiscală acordată prin mecanismul de credit fiscal permite practic sponsorului să plătească efectiv suma respectivă către o organizație fără scop lucrativ (cu particularitățile menționate) și nu în contul impozitului pe profit. Pentru a fi inclus în calculul impozitului pentru perioada respectivă, contractul de sponsorizare trebuie încheiat (iar plata trebuie efectuată) în cadrul perioadei de referință

 

Conform Codului fiscal, atunci când cheltuielile legate de sponsorizare depășesc, în perioada de referință, limitele permise pentru credit fiscal, diferența poate fi dedusă din impozitul pe profit în următorii 7 ani consecutivi (în exemplul de mai jos există o diferență de 25.000 lei care se va reporta în anul următor);

 

Recuperarea acestor sume în scop de credit fiscal se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului.

 

Exemplu calcul credit fiscal sponsorizare, în cazul unui plătitor de impozit pe profit
O societate are la sfârșitul anului o cifră de afaceri de 30.000.000 lei, un profit impozabil de 8.000.000 lei, impozitul pe profit de plată (16%) fiind în sumă de 1.280.000 lei. Având în vedere o sumă de sponsorizare de 250.000 lei, acordată în timpul anului de referință, impozitul pe profit va putea fi redus în limitele prevăzute de Codul fiscal, după cum urmează:

Elemente de considerat în calcul Sume (lei)
Cifra de afaceri 30.000.000
Profit impozabil 8.000.000
Impozit pe profit (16%) 1.280.000
Limită 0,75% din CA 225.000
Limită 20% din impozitul pe profit 256.000
Sponsorizare acordată 250.000
Suma eligibilă pentru credit fiscal 225.000
Credit fiscal reportat 25.000
Impozit pe profit de plată 1.055.000

Detalii din Legea sponsorizării nr. 32/1994

 

Activități eligibile:

Sponsorizările pot fi acordate beneficiarilor care își desfășoară activitatea în domeniul culturii, artelor, medicinei sau științei (mai exact: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific – cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice).

 

Beneficiari potențiali:
· Orice persoană juridică fără scop lucrativ care desfășoară în România sau urmează să desfășoare o activitate în domeniile menționate mai sus;
· Instituții și autorități publice care desfășoară activități în domeniile mai sus prezentate;
· Emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum și cărți ori publicații din domeniile menționate;
· Persoane fizice cu domiciliul în România, a căror activitate în unul din domeniile menționate mai sus este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.

 

Stimulentul nu va fi acordat în caz de:
· Sponsorizare reciprocă între persoane fizice sau juridice;
· Sponsorizare efectuată de către rude sau rude prin alianță de până la gradul al patrulea inclusiv;
· Sponsorizarea unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică pe care o sponsorizează.
Nu beneficiază de facilitățile prevăzute în Legea sponsorizării sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmărește să direcționeze activitatea beneficiarului.

 

EY România
office@ro.ey.com

 

NOTĂ:
Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță fiscală profesională. Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii EY vă stau la dispoziție.

Contact


CP 12 - 327, sector 1, Bucuresti

( 00 40 31) 405 55 54

Cont: RO77 BACX 0000 0001 2931 2250
Unicredit Bank
CUI: 10981730